Zakład Produkcyjny Elementów                                                          Lubzina, 17.08.2017             

Hydrauliki Siłowej Tomasz Schab                                     miejscowość, data

Lubzina196,                                                            

39-102 Lubzina                                            

dane zamawiającego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr  1

 

I. Wprowadzenie:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z punktem6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, podpunktem: 6.5.2 Zasada konkurencyjności w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w celu realizacji projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego technologicznie produktu z zakresu ekoinnowacyjnych rozwiązań będących wynikiem własnych prac B+R” w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrożenie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

II. Dane kontaktowe zamawiającego:

Zakład Produkcyjny Elementów Hydrauliki Siłowej Tomasz Schab   

Adres: Lubzina 196,39-102Lubzina                                 

E mail:zpehs@lubzina.pl

Strona www: http://www.lubzina.pl

Osoba do kontaktu: Pan Tomasz Schab tel.604 516 198

III. Zakres wykluczenia oferenta

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postepowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia:Załącznik nr 1 do niemniejszego zapytania.

IV. Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV:42000000-6

Nazwa kodu CPV:Maszyny przemysłowe

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia:

O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:

-posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEDIG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.

 

VI. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakupnowej tokarki CNC.Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż:

-średnica pręta we wrzecionie Fi 70mm,

-średnica toczenia elementu w uchwycie 280mm,

-ilość narzędzi minimum12,

-oprawy narzędziowe klasy BMT 65 lub równoważne,

-obroty narzędzia: 5000 obr/min,

-długość toczenia 1000mm,

-ciężar elementu toczony z konikiem 500kg,

-moc silnika napędu wrzeciona 22-15kW,

-moment obrotowy wrzeciona 590 Nm,

-osie : X,Z,C,Y,

-łoże skośne klasy 25ST do 35ST lub równoważne,

-graficzne wsparcie programowania,

-prowadnice ślizgowe hartowane,

-przekaz mocy: bezpośrednio elektrowrzeciono,

-konik : stożek klasy MT5 lub równoważny o sile docisku -13 kN,

-narzędzia obrotowe: moc silnika napędu 7,0kW- 1,5kW,

-narzędzia obrotowe: moment obrotowy 94 Nm.

VII. Kryteria oceny ofert:

 Zamawiający dokona oceny według wagi punktowych następujących kryteriów:

Lp.

Rodzaj kryterium:

Waga:

Sposób oceny:

1.

Cena netto

60

Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 60. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

2.

Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii

15

Czas reakcji serwisu mniejszy niż lub równy 12 h - 15 pkt.

Czas reakcji serwisu większy niż 12 h oraz mniejszy lub  równy  24 h- 10 pkt

Czas reakcji serwisu większy niż 24 h -0 pkt

3.

Gwarancja

15

Gwarancja powyżej 24 miesięcy -15 pkt.

Gwarancja równa 24miesięcy -10 pkt.

Gwarancja poniżej 24 miesięcy -0 pkt.

4.

Termin realizacji zamówienia

10

Termin realizacji zamówienia mniejszy niż lub równy 14 dni od podpisania umowy – 10 pkt

Termin realizacji zamówienia powyżej 14 dni, nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy – 5 pkt

Termin realizacji zamówienia powyżej 30 dni od podpisania umowy – 0 pkt

 

Kryterium I: Cena netto

Kryterium II: Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii

Kryterium III: Gwarancja

Kryterium IV:Termin realizacjizamówienia

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:

P =C min/Cx*60+R+G+T

P- Liczba punktów

C min – Najniższa cena netto spośród analizowanych ofert

Cx – Cena netto analizowanej oferty

R- Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii

G – Gwarancja

T – Termin realizacji zamówienia

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Łączna maksymalna liczba punków za kryteria: cena netto, czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii, gwarancja  oraz termin realizacji zamówienia wynosi 100.

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście, listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:

 

Zakład Produkcyjny Elementów Hydrauliki Siłowej Tomasz Schab

Adres: Lubzina 196, 39-102 Lubzina

E mail:zpehs@lubzina.pl

Termin wpłynięcia ofert upływa 22.09.2017.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e mail).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.

IX. Kryteria formalne składanych ofert:

1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę,  przedłożyć podpisane Oświadczenie –załącznik nr 1 oraz załącznik: aktualny wydruku z KRS lub z CEDIG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał).

2. Oferta powinna zawiera: cenę netto i brutto, parametry techniczne (wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryterium oceny ofert), okres gwarancji na urządzenie, czas reakcji serwisu, termin realizacji zamówienia, nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta oraz numer telefonu.

3. Oferta powinna być ważna minimum 60 dni.

4. Oferent może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej.

5.Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.

6. Dopuszcza się możliwość składania ofert w języku polskim. Oferty złożone w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.

7. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

X. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a)zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego.

b)zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,

c)zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego),

d)otrzymanie decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy

pisemnej pod rygorem nieważności.

XI. Termin realizacji umowy

Do 3 miesięcy od podpisania umowy nie później niż do końca I kwartału 2018roku.

XII. Załączniki:

1.      Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.